(1)
Ravshanjon Ismoilov; Bahriddinov Jahongirbek; Khalilov Abdulaziz Abdurashidovich. IMPROVING THE STOCK MARKET INFRASTRUCTURE IN CONDITIONS OF ECONOMY MODERNIZATION. IJRCIESS 2022, 16, 17-25.