(1)
Mirzaev Qulmamat Jonuzakovich; Usmanov Farzod Shokhrukhovich. A New Opportunity in the Development of the National Innovative System-Economy in Uzbekistan. IJRCIESS 2022, 16, 148-150.