[1]
Ravshanjon Ismoilov, Bahriddinov Jahongirbek, and Khalilov Abdulaziz Abdurashidovich, “IMPROVING THE STOCK MARKET INFRASTRUCTURE IN CONDITIONS OF ECONOMY MODERNIZATION”, IJRCIESS, vol. 16, no. 12, pp. 17–25, Dec. 2022.