(1)
Khojiboev Mukhiddin Shodimukhamedovich; Kodirov Shukhratbek Kutbidinovich. ORGANIZATION OF INTERNAL AUDIT SYSTEM IN BUDGETARY ORGANIZATIONS. IJSSIR 2022, 11, 25-27.