(1)
Kodirov Shukhratbek Kutbidinovich; Khojiboev Mukhiddin Shodimukhammedovich. Improvement of Internal Audit in Budgetary Organizations. IJSSIR 2022, 11, 147-150.