[1]
Khojiboev Mukhiddin Shodimukhamedovich and Kodirov Shukhratbek Kutbidinovich, “ORGANIZATION OF INTERNAL AUDIT SYSTEM IN BUDGETARY ORGANIZATIONS”, IJSSIR, vol. 11, no. 06, pp. 25–27, Jun. 2022.