MODERN APPROACHES TO DEVELOPING THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE REGION

Authors

  • Akramov Golibjon Bahodir ugli Doctoral student of the scientific research center "Scientific foundations and problems of the development of the economy of Uzbekistan" under the Tashkent State University of Economics

Keywords:

financial potential, synergetic effect, gross regional product , financial resource, budget integration .

Abstract

The article examines modern approaches to the development of the financial potential of the region. In particular, scientific proposals and practical recommendations have been developed on important issues such as revealing the economic and social essence of the concept of financial potential, factors affecting the formation of regional gross domestic product, determining the synergistic effect of inter-budgetary relations in the region, rational use of financial resources.

References

Granberg, AG Osnovy regionalnoy ekonomiki: ucheb. for vuzov / AG Granberg. - 5th izd. - M.: Izat. dom GU VSHE, 2006. – 496 p.

An explanatory dictionary of the Uzbek language. Under the editorship of A. Madvaliyaev. "National Encyclopedia of Uzbekistan" state scientific publishing house. T. 2020.

Statistics Agency under the President of the Republic of Uzbekistan. Socio-economic situation of the Republic of Uzbekistan (January-December 2022). T. 2023.

Volkov, AM Perspektivnoye planirovaniye finansov y x resursov / AM Volkov. - M.: Finance , 1976. - P.54.-59.

Yuldashev Fozil Turapovich //"Ways to ensure the financial stability of industrial enterprises in the process of transformation of the economy" 08.00.07 - Doctor of Philosophy (PhD) dissertation on finance, money circulation and credit specialization // T.2023-y.

Finance and taxes. textbook / BAXAsanov, AAXashimov, ABMukhametov, AA Abduvokhidov, JMUrazmatov, G'.B.Akramov, MANarbayeva, DB Eshpulatov // prof. Under the editorship of Bakhasanov. - T.: "Economic World", 2023.", - 564 p.

Chaykovskaya, OV Modelirovaniye algorithm optimization of financial potential region / OV Chaykovskaya, KI Zhilsova // Finansovaya ekonomika. - M.: Izd-vo IP Lukin AS, 2021 - P.104-106.

Ergashev, J. (2023). Analysis of the work done to increase budget revenues in Uzbekistan. Economic Development and Analysis , 1 (7), 444–449. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp444-449

Buranova, LV, Sattarov, TO, & Shamsiddinov, SF (2023). The financial potential of the distribution of taxes and the budget of the budget system . Educational Research in Universal Sciences, 2(6), 260–267. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/3313

Qabulov Hotamjon Abdukarimovich. "Methods of regulation through the budget" and "methods of regulation of local budgets" in the formation of regional income potential // ORIENSS. 2021. #4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/udud-daromad-salo-iyatini-shakklandanda-budzhet-or-ali-tartib-solish-usullari-va-ma-alliy-budzhetlarni-tarib-solish (data obra Ukraine : 19.12.2023).

Khazratkulova LN Tendensii razvitiya i otsenka effektivnosti system y mejbudjetn y x tonosheniy v Respublike Uzbekistan // Vestnik Samarskogo universiteta. Economics and management. 2020. No. 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-i-otsenka-effektivnosti-sistemy-mezhbyudzhetnyh-otnosheniy-v-respublike-uzbekistan (data obra shch eniya: 19.12.2023).

Abduvokhidov A., Kadirova D., Obilov M. Ways to improve the revenue base of local budgets in Uzbekistan //Economic development and analysis. – 2023. – T. 1. – No. 1. – S. 4-12.

Buranova Lola Vahabovna. Finansov y y potential region: ponyatiye, su shch nost i znacheniye dlya razvitiya surkhandarinskoy oblasti// "Economics and innovative technologies" scientific electronic journal. No. 4, July-August, 2020 .

Downloads

Published

2023-09-30

How to Cite

Akramov Golibjon Bahodir ugli. (2023). MODERN APPROACHES TO DEVELOPING THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE REGION. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 17, 67–74. Retrieved from https://gejournal.net/index.php/IJRCIESS/article/view/2207