THE PURPOSE OF THE SUBJECT OF MANAGEMENT AND MARKETING IN THE SPORTS SPHERE

Authors

  • Nurmatov Baxrom Bektemirovich Kokand State Pedagogical Institute

Keywords:

physical education, pedagogy, physical health, physical development, education

Abstract

Physical Education is taught as a leading and main specialty subject in the training of teachers and trainers in the field of Information Management. This textbook details the origin, rules, factors of law,and scope of knowledge, practical action and skills and skills.The article provides assistance in the preparation of educational and methodological, scientific and methodological works and scientific and pedagogical specialists, means of increasing and developing their physical fitness, the basics of sports training, as well as mastering theoretical and practical knowledge.

References

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "Measures to radically improve activities in the field of supporting women and girls and strengthening the family institution". People's word, February 3, 2018, No. 23 (6981)

Ismatovich K.D. Fizicheskoe vospitanie v tsentralnoy azii v srednevekovye //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. - 2022. - T. 3. - no. 02. - S. 82-93.

Kurbanov D. Amir Timur-velikiy gosudarstvennyy pravitel //tsentr nauchnyx publikatsiy (bukhdu. en). - 2021. - T. 8. - no. 8.

Khamraev I. T., Kurbanov D. I., Turaev M. M. Principy sovremennoy pedagogicheskoy podgotovki //Academic research in educational sciences. - 2021. - T. 2. - no. 2.

Abdullaev Sh. D. Fizkulturno-ozdorovitelnaya rabota s studentsami vuza //XI Mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya conference "Actual problems of physical culture, sport, healthy and safe image of life". - 2021. - S. 12-17.

Kurbanov D.I. Amir Timur - velikiy gosudarstvennyy pravitel // International scientific and practical conference "Actual issues of scientific". - 2022. - T. 2. - no. 2. C. 53-59

Mukhitdinova N.M. Abytova J.R. Mekhanizmy intellectualnogo razvitiya doshkolnikov s pomoshchyyu fizicheskikh zanyatiy // Problemy pedagogiki.- 2020- № 3 (48) p 79-81

Kobiljanov K. K., Fazliddinov F. S., Fozilova Z. J. Ideya sovershennoy lichnosti v trudakh mysliteley vostoka //Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka. - 2020. - No. 1. - S. 100-103

Turaev M. Important Factors for the Organization of Medical Groups in Physical Education. - 2021. - T. 8. - no. 8.

Downloads

Published

2022-12-01