MODELING OF MANAGEMENT PROCESSES OF THE SYSTEM OF FORMATION OF REFLEXIVE SKILLS IN STUDENTS

Authors

  • Vapayeva Fazilat Shuhratovna Andijan State Institute of Pedogogy Primary Education 2-year student

Keywords:

reflective skills, strategies, personality traits, realism framework, modeling system.

Abstract

To ensure the activity of students in the scientific basis of organizing and increasing the effectiveness of educational processes in the direction of forming and developing reflexive skills in students, actively working with children who have a negative attitude to classes and extracurricular activities. Organization of cooperative educational activities of students, formation of creative approach skills and interests in them is one of the important tasks.

References

Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: “O’zbekiston” – 2017. – 471 b.

Abdullaeva Sh.A. Pedagogicheskie texnologii razvitiya poznovatelnыx tvorcheskix sposobnostey mladshix shkolnikov: diss. Kand. Ped. Nauk. – T.: UzNIPI. 2005.-120 s.

Abulxanova K.A. Strategiya jizni. – M.: Mыsl, 1991. – 299s.

Andreeva G.M. Sotsialnaya psixologiya. – M.: MGU, 1988. – 415s.

Anikin V.G. Ekzistentsialnaya refleksiya lichnosti v problemno-konfliktnыx situatsiyax / V. G. Anikin. — M., 2000. — 243 s.

Downloads

Published

2023-03-31

How to Cite

Vapayeva Fazilat Shuhratovna. (2023). MODELING OF MANAGEMENT PROCESSES OF THE SYSTEM OF FORMATION OF REFLEXIVE SKILLS IN STUDENTS. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact Factor: 8.036, 12(03), 128–130. Retrieved from https://gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/1910